Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2009

Happy Birthday Quang Gà Tây

Chicken Birthday DanceHappy Birthday Quang Gà Tây
Today´s your Birthday my friend.
We don´t want to go to KFC today,
because we´re your friend.
So we cerebrate your Birthday with this song.
Have a great day and enjoy your song.

TVK

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog