Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 15 tháng 2, 2009

Cho đời tươi đẹp hơn

Nhận được cái slideshow rất đẹp và có ý nghĩa, muốn gửi đi cho các bạn cùng lớp, chỉ còn nhấn cái nút send là xong thì tôi lại bấm nút sign out. Chẳng phải lẩm cẩm gì, mà là có "second thought", có khi các bạn cũng nhận cả rồi, và nếu gửi cho bạn ở VN thì họ có mắng mình không vì không có tiếng Việt, chẳng phải là nghĩ các bạn không đọc được, và rồi có thiếu ai trong cái list email không vì tôi cũng không biết ai trong cái email đó, không thấy những người bạn có tên ấy lên tiếng bao giờ, có khi bạn ấy nhận thư tôi lại thắc mắc "đưá nào nó chơi xỏ mình thế này" cũng nên, thế nên tôi bấm sign out để lá thư về ... trời luôn. Tuy nhiên tôi post lại vài điểm trong cái email ấy và cái clip tôi tìm ra đại khái cũng như cái email tôi định gửi, dĩ nhiên cái emai của tôi đẹp hơn hay hơn, chỉ là không biết gửi cho ai mà thôi. Bởi gửi mà thư đi vào hư vô thì lắm lúc cũng...buồn lắm chứ, phải không?

Tips for a better life -2009
submitted by Lindy

1. Take a 10-30 minute walk every day. And while you walk, smile. It is the ultimate anti-depressant.

2. Sit in silence for at least 10 minutes each day. Buy a lock if you have to.

3. When you wake up in the morning, complete the following statement, "My purpose is to __________ today."

4. Eat more foods that grow on trees and plants and eat less food that is manufactured in plants.

5. Drink green tea and plenty of water. Eat blueberries, wild Alaskan salmon, broccoli, and almonds.

6. Try to make at least three people smile each day.

7. Don't waste your precious energy on gossip, energy vampires, issues of the past, negative thoughts or things you cannot control. Instead invest your energy in the positive present moment.

8. Eat breakfast like a king, lunch like a prince and dinner like a college kid with a maxed out charge card.

9 Life isn't fair, but it's still good.

10. Life is too short to waste time hating anyone.

11. Don't take yourself so seriously. No one else does.

12. You don't have to win every argument. Agree to disagree.

13. Make peace with your past, so it won't spoil the present.

Thêm ở đây

Hay ở đây


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog