Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 9 tháng 7, 2015

Hình ảnh nghệ sĩ Văn Cao

Xem cái clip sau về đời sống các văn nghệ sĩ một thời của miền Bắc, họ đã bị trù dập khốn khổ ra sao. Cả một thế hệ tinh hoa đã ra đi dần, những thế hệ sau này nều không tìm hiểu đọc thì không thể hiểu được chế độ họ đang sống đã từng trù dập biết bao nhiêu con người nếu chi nhìn thấy những hào nhóang của xã hội hiện tại. Dĩ nhiên ở đâu chế độ nào cũng có những mặt trái, khoảng tối, nhưng đa số các xã hội văn minh, con người được bảo vệ bởi luật pháp, và chế độ cũng thay đổi từng kỳ, chỉ duy VN thì như một đế chế, một triều đại kéo dài mấy thế hệ, không thay đổi. Người ta già người ta cũng ra đi, nhưng chế độ kéo dài mãi khiến phải rùng mình.


 đọc thêm ở đây
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog